منطقه:
select
              
مسیر:
select
     
نام مسیر: مبدا: طول مسیر رفت: تعداد ایستگاه رفت:     نوع ناوگان:  
شماره مسیر:   مقصد:     طول مسیر برگشت: تعداد ایستگاه برگشت:         نرخ کرایه: